Menjador

Menú mensual.

Curs 21/22

PREUS:
Menjador: 6,25€/dia per als alumnes que es queden tot el mes.

Així, els rebuts mensuals es facturaran a principi de mes segons els dies lectius.
Als alumnes amb beca se’ls descomptarà del preu del menú diari l’import de la beca, teniu en compte que la beca es concedeix per a tot el curs, de setembre a juny.
Podeu consultar les llistes de becaris al tauler d’anuncis.

DIES SOLTS: Es podran comprar a secretaria abans de les 9:00h o a les 17:00h.
1 tiquet 5 tiquets 10 tiquets
7,35€ 35€ 70€

Si un alumne falta al menjador cal que avise per telèfon fins les 9:00h. Es descomptarà de la quota mensual tan sols en cas de malaltia i a partir del tercer dia i sempre que s’acompanye justificant mèdic.
Per qualsevol consulta l’encarregat d’aquest servei és Marián Osca, al correu: recepcio@santfrancesc.es

NORMES GENERALS DE FUNCIONAMENT

  • Aquells alumnes que tinguen rebuts pendents del curs passat no podran començar el servei fins que no estiguen abonats.
  • Les famílies que tinguen tres fills al menjador se’ls aplicarà un descompte del40% al tercer fill.
  • Si un alumne faltaal menjador cal que avise per telèfon fins les 9:00h. Es descomptarà de la quota mensual tan sols en cas de malaltia i a partirdeltercer dia i sempre ques’acompanye justificant mèdic.
  •  El menjador es regirà pel Reglament de Règim Intern del centre. Les actituds reiteradament negatives al menjador, es podran sancionar  quedant-se sense utilitzar aquest servei durant alguns dies o tot el curs.
  • En cas de necessitat d’arreplegar o portar els xiquets, les portes s’obriran a les 13:05h, a les 14h, a les 15:05h i a les 15:20h, la resta del temps el centre romandrà tancat. 

  • A juny i setembre, les portes s’obriran a les 14h, a les 15h, a les 17h i a les 18h, la resta del temps el centre romandrà tancat.

COMPETÈNCIES DEL PERSONAL DE MENJADOR

ENCARREGAT MENJADOR

COMPETÈNCIES:

1. A principi de curs es reunirà amb el titular i director i presentarà el seu projecte econòmic, de gestió, de personal, material i menú.
2. És el responsable de gestionar els conflictes disciplinaris dins l’horari del menjador.
3. És el responsable de tot el personal ( cuineres, monitors i demés personal), assignant el seu horari i funcions.
4. Responsable d’efectuar les compres.

5. Responsable del material i la cura de l’edifici.
6. D’acord amb el administrador realitzarà els rebuts i li passarà totes les factures per fer la comptabilitat.
7. Donarà compte tots els mesos al titular i director de totes les qüestions.
8. Qualsevol altra funció que li encomane el titular, el director o directora dins el seu àmbit de competència.

MONITOR/A DE MENJADOR/PATI

COMPETÈNCIES:

1. Monitor al pati que traurà els balons del despatx de gimnàstica. Procurarà que no juguen al futbol amb els balons de bàsquet.
2. Vigilarà des de la porta del parc els camps de futbet i els waters i s’encarregarà de fer anar els comens

als poc a poc.
3. S’encarregarà de que tots els alumnes es renten les mans amb sabó i se les torquen.
4. Ajudaran als més xicotets a menjar i els ensenyaran hàbits de menjar correctament.5. Sense preses els ajudaran i ensenyaran hàbits de menjar correctament i amb educació.
6. Vigilaran que tots mengen el suficient i que no es llance a perdre menjar al fem.
7. Tancar i obrir portes a les hores acordades.
8. Evitaran disputes entre els alumnes
9. Qualsevol altra funció que li encomane l’en

carregat del menjador, el director o directora dins el seu àmbit de competència.

Utilitzem cookies pròpies i de tercer per personalitzar el contingut, analitzar els nostres serveis, oferir funcions de xarxes socials. Revise i personalitze les seues preferències de privacitat. Pot gestionar les cookies des d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'ací    Configuració de cookies
Privacidad