Matrícula 18/19

Calendari.
Registres que cal dur:

Documentació que cal aportar:

  • El domicili familiar: S’acreditarà per mitjà de la presentació del DNI del pare, mare o tutor i d’un rebut recent d’aigua, llum o telèfon o contracte de lloguer.
    El lloc de treball del pare, de la mare o del tutor podrà ser considerat, a instància del sol·licitant, amb els mateixos efectes que el domicili familiar. 3. Per a la justificació d’aquesta circumstància, els treballadors i treballadores per compte d’altri aportaran certificat emés per l’empresa en què acredite suficientment la relació laboral i domicili del centre de treball
  • Renda: Per a l’obtenció de la puntuació pel concepte renda anual de la unitat familiar, serà requisit imprescindible omplir les dades que figuren en l’annex VI.
  • Discapacitat: La discapacitat dels i les alumnes, germans o germanes, els seus pares o mares, tutors o tutores s’acreditarà per mitjà del certificat corresponent o amb la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat emesos per la conselleria competent en matèria de benestar social.
  • Família nombrosa: La condició de membre de família nombrosa s’acreditarà aportant el títol oficial de família nombrosa.
  • Família monoparental: La condició de membre de família monoparental s’acreditarà aportant el títol de família monoparental expedit per la conselleria competent en matèria de família.
  • Al formalitzar la matrícula: En el moment d’efectuar la matrícula, o abans de l’inici del curs escolar, en l’accés a les etapes d’Educació Infantil, Educació Primària, ESO o Batxillerat, l’alumnat o els seus representants legals hauran de presentar l’informe de salut escolar.

L’horari d’entrega de les sol·licituts serà de e 17:00 a 18:00h. de dilluns a divendres. d’Infantil i Primària del 17 al 24 de maig i ESO del 17 al 28 de maig.